×
Deze maand uitgelicht: De Triggers!
20% korting
Op Ma t/m Vr
met de code:
Trigger 06-24 Direct boeken

Algemene voorwaarden

See below for English version.

 

Algemene voorwaarden

Unieke Uitjes werkt volgens onderstaande algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 84761571. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een offerte. Een offerte is 7 dagen geldig.

 

 • – Onder verhuurder wordt verstaan de organisatie “Unieke Uitjes.nl en “Kanoverhuur Oost”.
 • – Huurder: degene die in de hoedanigheid van consument of in de hoedanigheid van ondernemer voor zichzelf dan wel (mede) ten behoeve van (een) derde(n) met verhuurder een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een voertuig, dienst of materialen of aan wie verhuurder ter zake een offerte heeft uitgebracht;
 • – Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf;
 • – Ondernemer: een niet-consument;

 

Plichten huurder

 

Huurder verklaart hierbij op te treden namens de gehele door hem/haar gereserveerde groep, onderstaande voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

 

In geval van huur Groepsaccommodatie of voormalig hotelkamer:

 • – Huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en kan gevraagd worden om legitimatie.
 • – Huurder is niet toegestaan huurrechten over te dragen aan derden.
 • – Huurder is verantwoordelijk voor de staat van het gehuurde, deze dient, met uitzondering van gebruikssporen, in oorspronkelijke staat achter gelaten te worden.

 

In geval van huur vervoersmiddelen:

 

 • – Huurder verklaart dat alle relevante personen uit de door hem gereserveerde groep beschikken over een geldig rijbewijs en dat zij bevoegd zijn het desbetreffende voertuig te besturen (Bij huur TukTuk een geldig rijbewijs B behaald voor 2014 of rijbewijs A1. Bij huur Solex, E-chopper, E-scooter of Trigger een AM rijbewijs).
 • – Het maximale toelaatbare gewicht voor de E-Choppers, solexen en tandems is 110 kg. Voor de E-scooter is het maximale gecombineerde gewicht 150 kg. Houdt u hiermee rekening om schade te voorkomen.
 • – Huurder zal de aanwijzingen van de begeleiding te allen tijde opvolgen en niet afwijken van de aangegeven route.
 • – Voor, en tijdens de TukTuk-, Solex-, E-scooter-, E-Chopper-, FatBike-, Trigger- of Tandemtour wordt er geen alcoholische drank genuttigd. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van alcohol is voor rekening van de huurder.
 • – De huurder is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade (voor zover niet door een verzekering gedekt) hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de gehuurde TukTuk, Solex, Trigger, E-Chopper, E-scooter, FatBike, tandem, fietstrein of overig materiaal ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of van derden.

Onderlinge schade veroorzaakt door de berijders van de verhuurde Solexen, TukTuk’s, E-Scooters en E-Choppers is uitdrukkelijk uitgesloten door de verzekering. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan verhuurder vergoeden.

 • – Bij huur TukTuk dient chauffeur in bezit te zijn van geldig rijbewijs B behaald voor 2014 óf een rijbewijs A1. Tevens dient chauffeur de instructievideo te volgen en te verklaren de instructies te hebben begrepen en zich daarnaar te gedragen. Ook dient de chauffeur een testrit op het terrein te maken.
  TukTuk’s mogen enkel gebruikt worden op de, door Unieke Uitjes, uitgezette route.

 

 

Rechten verhuurder

 

 • – Verhuurder is gerechtigd een borg te vragen.
 • – Schade aan motor en/of onderdelen welke te wijten is aan achterstallig onderhoud komt voor rekening van de verhuurder.
 • – Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde TukTuk’s, Solexen, Tandems, Fietstrein, Triggers, E-Choppers, E-scooters, FatBikes of overig materiaal na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.
 • – Bij diefstal tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde.
 • – De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade (voor zover niet door de verzekering gedekt, onderlinge schade veroorzaakt door de berijders van de verhuurde solexen is uitdrukkelijk uitgesloten door de verzekering) welke door of vanwege de huurder  met de gehuurde Trigger, Solex, E-Chopper, E-scooter, FatBike, tandem of overig materiaal aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder daarvoor vrijwaren. Dit geldt tevens voor schade aan kledingstukken en/of andere persoonlijke goederen (zoals mobiele telefoons, camera’s enz).
 • – Wanneer de afgesproken huurperiode wordt overschreden zullen er extra gebruikskosten in rekening gebracht worden.
 • – Eventuele boetes n.a.v. verkeersovertredingen zijn voor rekening van huurder.
 • – Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde TukTuk’s, Solex, Trigger, E-Chopper, E-scooter, FatBike, Tandem, Fietstrein of overig materiaal aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.
 • – Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
 • – De trottoirbanden op en af te rijden.
 • – Met de TukTuk’s, Triggers, Solexen, E-Choppers, E-scooters, tandems of overig materiaal tijdens de toertocht tegen elkaar aan te botsen.
 • – Meerdere personen te vervoeren dan 1 per Solex, 1 per E-Chopper, 2 per E-scooter (met een maximaal gecombineerd gewicht van 150kg), 2 per tandem, 2 per Trigger, en 7 per TukTuk.
 • – Niet verharde wegen op te gaan.

 

 

Algemene voorwaarden

                   

 • – Deelname aan al onze (buiten)activiteiten zoals bijvoorbeeld: klootschiettochten, schiet-activiteiten, spelshows, drie- en zeskampen, kanovaren en tandem-solex-TukTuk- Trigger- tochten, activiteiten op bijvoorbeeld locaties van derden zoals o.a. boerengolf, schietactiviteiten, jeu de boules, laser-kleiduifschieten enz, enz, zijn altijd geheel op eigen risico. Unieke Uitjes.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten. Dit geldt voor alle activiteiten, zowel die door Unieke Uitjes.nl zelf georganiseerd op/vanuit eigen locatie, als die activiteiten waarvoor zij heeft bemiddeld, of activiteiten waarbij Unieke Uitjes is ingehuurd door derden en welke op locaties van derden plaatsvinden.
 • – In een situatie van overmacht (bijvoorbeeld: tekort aan personeel, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, stakingen in het bedrijf van verhuurder of in andere bedrijven, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, wateroverlast, brand en andere ernstige verstoringen in het bedrijf van verhuurder of partnerbedrijf) behouden wij ons het recht voor om het programma te annuleren, wijzigen en/of te onderbreken.

 

Wij behouden ons eveneens het recht voor om mensen die zich niet aan de regels houden te weigeren c.q. }het programma te onderbreken.  In dit geval wordt er geen geld gerestitueerd.

 

 

Annulering door huurder

 

Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, dient hij/zij de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektrisch in kennis te stellen.

De huurder is de verhuurder in dat geval de navolgende annuleringskosten verschuldigd:

 • – Bij annulering tot 6 weken van tevoren: 25% van de overeengekomen huursom.
 • – Bij annulering tot 4 weken van tevoren: 50% van de overeengekomen huursom.
 • – Bij annulering tot 2 weken van tevoren: 75% van de overeengekomen huursom.
 • – Bij annulering minder dan 1 week van tevoren: Geen restitutie.

 

 

Het moment van ontvangst door verhuurder van de schriftelijke of elektronische mededeling van huurder de overeenkomst te annuleren, geldt als annuleringsdatum.

 • – Indien zich na het uitbrengen van de offerte dan wel na de totstandkoming van de overeenkomst (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen, is verhuurder gerechtigd deze prijsstijging aan huurder door te berekenen:
 • – Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
 • – Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan verhuurder toekomende bevoegdheid of uit een op hem rustende verplichting ingevolge de wet;

 

 

 

 

 

 

General Terms and Conditions

 

Unieke Uitjes operates according to the following general terms and conditions, which are filed with the Chamber of Commerce in Apeldoorn under number 84761571. No rights can be derived from a quote. A quote is valid for 7 days.

 • Lessor: refers to the organization “Unieke Uitjes.nl” and “Kanoverhuur Oost.”
 • Lessee: the person who, as a consumer or as an entrepreneur, for themselves or (partially) on behalf of a third party, enters into an agreement with the lessor regarding the use of a vehicle, service, or materials for a fee, or to whom the lessor has issued a quote.
 • Consumer: a natural person who does not act in the exercise of a profession or business.
 • Entrepreneur: a non-consumer.

 

Obligations of the Lessee

The lessee hereby declares to act on behalf of the entire group they have reserved for, having read and agreed to the conditions below.

 

In case of renting Group Accommodation or former hotel room:

 • The lessee must be 18 years or older and may be asked for identification.
 • The lessee is not allowed to transfer rental rights to third parties.
 • The lessee is responsible for the condition of the rented property, which must be left in its original state, except for signs of use.

 

In case of renting vehicles:

 • The lessee must be 18 years or older and may be asked for identification.
 • The lessee declares that all relevant persons in their reserved group have a valid driving license and are authorized to operate the respective vehicle (for TukTuk rental, a car driving license obtained before 2014 or a motorcycle driving license is required. For Solex, E-Chopper, E-scooter, or Trigger rental, a scooter driving license is required).
 • The maximum allowable weight for E-Choppers, Solexes, and Tandems is 110 kg per person. For the E-scooter, the maximum combined weight is 150 kg. Take this into account to prevent damage.
 • The lessee will follow the instructions of staff at all times and will not deviate from the indicated route.
 • No alcoholic beverages will be consumed before or during the TukTuk, Solex, E-scooter, E-Chopper, FatBike, Trigger, or tandem tour. All damage caused by the use of alcohol is the responsibility of the lessee.
 • The lessee is liable for all damage resulting from theft as well as all other damage (insofar not covered by insurance), however named and however caused, to the rented TukTuk, Solex, Trigger, E-Chopper, E-scooter, FatBike, tandem, bike train, or other material, regardless of whether this is due to the fault of the lessee or third parties. Damage caused between rented Solexes, TukTuks, E-Scooters, and E-Choppers is expressly excluded by insurance. The lessee will reimburse the resulting repair costs as well as the costs of replacement, including those of damaged parts, to the lessor.
 • For TukTuk rental, one must have a valid motorcycle driving license or car driving license obtained before 2014. Additionally, the driver must follow the instructional video, declare to have understood the instructions, and behave accordingly. The driver must also take a test drive on the premises. TukTuks may only be used on routes set out by Unieke Uitjes.

 

Rights of the Lessor

 • The lessor is entitled to request a deposit.
 • Damage to the engine and/or parts due to overdue maintenance is the responsibility of the lessor.
 • The lessor is entitled at all times to take back rented TukTuks, Solexes, tandems, bike trains, Triggers, E-Choppers, E-scooters, FatBikes, or other material due to suspected misuse without refunding the rental fees.
 • In case of theft during the rental period, the lessee is liable for the replacement value.
 • The lessee is fully legally liable for all damage (insofar not covered by insurance, with mutual damage caused by the riders of rented vehicles explicitly excluded by insurance) caused by or on behalf of the lessee with the rented Trigger, Solex, E-Chopper, E-scooter, Fatbike, tandem, or other material to themselves or third parties and will indemnify the lessor for this. This also applies to damage to clothing and/or other personal belongings (such as mobile phones, cameras, etc.).
 • When the agreed rental period is exceeded, additional usage costs will be charged.
 • Any fines resulting from traffic violations are the responsibility of the lessee.
 • The lessee is not allowed to sublease or hand over the rented TukTuks, Solexes, Trigger, E-Chopper, E-scooter, FatBike, tandem, bike train, or other material to third parties or transfer rental rights to third parties. In case of early return, the full rental amount remains due.

 

It is strictly prohibited to:

 • Drive onto and off the curb.
 • Collide with each other during the tour with TukTuks, Triggers, Solexes, E-Choppers, E-scooters, tandems, or other materials.
 • Transport more than 1 person per Solex, 1 per E-Chopper, 2 per E-scooter (with a maximum combined weight of 150 kg), 2 per tandem, 2 per Trigger, and 7 per TukTuk.
 • Use unpaved roads.

 

 

 

General Terms and Conditions

Participation in all our (outdoor) activities, such as street golf, shooting activities, game shows, triathlon and hexathlon events, canoeing, and tandem-Solex-TukTuk-Trigger tours, as well as activities at third-party locations such as farmer’s golf, shooting activities, jeu de boules, laser clay pigeon shooting, etc., is always entirely at your own risk. Unieke Uitjes.nl cannot be held liable for damage to persons and/or goods resulting from participation in the activities organized by it. This applies to all activities, both those organized by Unieke Uitjes.nl from their own location and those for which they have acted as an intermediary, or activities for which Unieke Uitjes have been hired by third parties and which take place at third-party locations.

In a situation of force majeure (e.g., staff shortages, illness and/or excessive sick leave, strikes in the lessor’s business or in other companies, government measures, weather conditions, water damage, fire, and other serious disruptions in the lessor’s business or partner company), we reserve the right to cancel, change, and/or interrupt the program. We also reserve the right to refuse people who do not follow the rules and/or to interrupt the program. In this case, no money will be refunded.

 

 

 

Cancellation by Lessee

If the lessee wishes to cancel the agreement, the lessor must be notified in writing or electronically as soon as possible. The lessee will owe the lessor the following cancellation fees:

 • Cancellation up to 6 weeks in advance: 25% of the agreed rental amount.
 • Cancellation up to 4 weeks in advance: 50% of the agreed rental amount.
 • Cancellation up to 2 weeks in advance: 75% of the agreed rental amount.
 • Cancellation less than 1 week in advance: No refund.

The moment the lessor receives the written or electronic notice of the lessee’s cancellation of the agreement is considered the cancellation date.

If circumstances arise after the quote or the conclusion of the agreement that increase costs, the lessor is entitled to pass this price increase on to the lessee:

 • If the price increase results from a change in the agreement.
 • If the price increase results from a legal obligation or authority imposed on the lessor by law.