Algemene voorwaarden

Unieke Uitjes werkt volgens onderstaande algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 84761571. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een offerte. Een offerte is 7 dagen geldig.

 

 • – Onder verhuurder wordt verstaan de organisatie “Unieke Uitjes.nl en “Kanoverhuur Oost”.
 • – Huurder: degene die in de hoedanigheid van consument of in de hoedanigheid van ondernemer voor zichzelf dan wel (mede) ten behoeve van (een) derde(n) met verhuurder een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een voertuig, dienst of materialen of aan wie verhuurder ter zake een offerte heeft uitgebracht;
 • – Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf;
 • – Ondernemer: een niet-consument;

 

Plichten huurder

 

Huurder verklaart hierbij op te treden namens de gehele door hem/haar gereserveerde groep, onderstaande voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

 

In geval van huur Groepsaccommodatie of voormalig hotelkamer:

 • – Huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en kan gevraagd worden op legitimatie.
 • – Huurder is niet toegestaan huurrechten over te dragen aan derden.
 • – Huurder is verantwoordelijk voor de staat van het gehuurde, deze dient, met uitzondering van gebruikssporen, in oorspronkelijke staat achter gelaten te worden.

 

In geval van huur vervoersmiddelen:

 

 • – Huurder verklaart dat alle relevante personen uit de door hem gereserveerde groep beschikken over een geldig rijbewijs en dat zij bevoegd zijn hetdesbetreffende voertuig te besturen (Bij huur Tuktuk een B rijbewijs behaald voor 2014 of A1 rijbewijs. Bij huur Solex, E-chopper, E-scooter of Trigger een AM rijbewijs).
 • – Het maximale toelaatbare gewicht voor de E-Choppers, solexen en tandems is 110 kg (p.p.). Voor de E-scooter is het maximale gecombineerde gewicht 150 kg. Houdt u hiermee rekening om schade te voorkomen.
 • – Huurder zal de aanwijzingen van de begeleiding te allen tijde opvolgen en niet afwijken van de aangegeven route.
 • – Voor, en tijdens de TukTuk-, Solex-, E-scooter-, E-Chopper-, FatBike-, Trigger- of Tandemtour wordt er geen alcoholische drank genuttigd. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van alcohol is voor rekening van de huurder.
 • – De huurder is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade (voor zover niet door een verzekering gedekt) hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de gehuurde TukTuk, Solex, Trigger, E-Chopper, E-scooter, FatBike, tandem, fietstrein of overig materiaal ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of van derden.

Onderlinge schade veroorzaakt door de berijders van de verhuurde Solexen, TukTuk’s, E-Scooters en E-Choppers is uitdrukkelijk uitgesloten door de verzekering. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan verhuurder vergoeden.

 • – Bij huur TukTuk dient chauffeur 23 jaar of ouder te zijn en in bezit van geldig B-Rijbewijs. Tevens dient chauffeur de instructievideo te volgen en te verklaren de instructies te hebben begrepen en zich daarnaar te gedragen. Ook dient de chauffeur een testrit op het terrein te maken.
  TukTuk’s mogen enkel gebruikt worden op de, door Unieke Uitjes, uitgezette route.

 

 

Rechten verhuurder

 

 • – Verhuurder is gerechtigd een borg te vragen.
 • – Schade aan motor en/of onderdelen welke te wijten is aan achterstallig onderhoud komt voor rekening van de verhuurder.
 • – Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde TukTuk’s, Solexen, Tandems, Fietstrein, Triggers, E-Choppers, E-scooters, FatBikes of overig materiaal naar vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.
 • – Bij diefstal tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde.
 • – De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade (voor zover niet door de verzekering gedekt, onderlinge schade veroorzaakt door de berijders van de verhuurde solexen is uitdrukkelijk uitgesloten door de verzekering) welke door of vanwege de huurder  met de gehuurde Trigger, Solex, E-Chopper, E-scooter, Fatbike, tandem of overig materiaal aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder daarvoor vrijwaren. Dit geldt tevens voor schade aan kledingstukken en/of andere persoonlijke goederen (zoals mobiele telefoons, camera’s enz).
 • – Wanneer de afgesproken huurperiode wordt overschreden zullen er extra gebruikskosten in rekening gebracht worden.
 • – Eventuele boetes n.a.v. verkeersovertredingen zijn voor rekening van huurder.
 • – Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde TukTuk’s, Solex, Trigger, E-Chopper, E-scooter, FatBike, Tandem, Fietstrein of overig materiaal aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.
 • – Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
 • – De trottoirbanden op en af te rijden.
 • – Met de TukTuk’s, Triggers, Solexen, E-Choppers, E-scooters, tandems of overig materiaal tijdens de tourtocht tegen elkaar aan te botsen.
 • – Meerdere personen te vervoeren dan 1 per Solex, 1 per E-Chopper, 2 per E-scooter (met een maximaal gecombineerd gewicht van 150kg), 2 per tandem, 2 per Trigger, en 7 per TukTuk.
 • – Niet verharde wegen op te gaan.

 

 

Algemene voorwaarden

                   

 • – Deelname aan al onze (buiten)activiteiten zoals bijvoorbeeld: klootschiettochten, schiet-activiteiten, spelshows, drie- en zeskampen, kanovaren en tandem-solex-TukTuk- Trigger- tochten, activiteiten op bijvoorbeeld locaties van derden zoals o.a. boerengolf, schietactiviteiten, jeu de boules, laser-kleiduifschieten enz, enz, zijn altijd geheel op eigen risico. Unieke Uitjes.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten. Dit geldt voor alle activiteiten, zowel die door Unieke Uitjes.nl zelf georganiseerd op/vanuit eigen locatie, als die activiteiten waarvoor zij heeft bemiddeld, of activiteiten waarbij Unieke Uitjes is ingehuurd door derden en welke op locaties van derden plaatsvinden.
 • – In een situatie van overmacht (bijvoorbeeld: tekort aan personeel, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, stakingen in het bedrijf van verhuurder of in andere bedrijven, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, wateroverlast, brand en andere ernstige verstoringen in het bedrijf van verhuurder of partnerbedrijf) behouden wij ons het recht voor om het programma te annuleren, wijzigen en/of te onderbreken.

 

Wij behouden ons eveneens het recht voor om mensen die zich niet aan de regels houden te weigeren c.q. }het programma te onderbreken.  In dit geval wordt er geen geld gerestitueerd.

 

 

Annulering door huurder

 

Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, dient de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektrisch in kennis te stellen.

De huurder is de verhuurder in dat geval de navolgende annuleringskosten verschuldigd:

 • – Bij annulering tot 6 weken van tevoren: 25% van de overeengekomen huursom.
 • – Bij annulering tot 4 weken van tevoren: 50% van de overeengekomen huursom.
 • – Bij annulering tot 2 weken van tevoren: 75% van de overeengekomen huursom.
 • – Bij annulering tot 1 week van tevoren: Geen restitutie.

 

 

Het moment van ontvangst door verhuurder van de schriftelijke of elektronische mededeling van huurder de overeenkomst te annuleren, geldt als annuleringsdatum.

 • – Indien zich na het uitbrengen van de offerte dan wel na de totstandkoming van de overeenkomst (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen, is verhuurder gerechtigd deze prijsstijging aan huurder door te berekenen:
 • – Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
 • – Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan verhuurder toekomende bevoegdheid of uit een op hem rustende verplichting ingevolge de wet;

 

 

Algemene Voorwaarden Unieke Uitjes (PDF)